fbpx

PrawoPiłkarskie.pl: Zasady potwierdzania i uprawniania cudzoziemców do gry w klubach polskich

Na portalu PrawoPiłkarskie.pl – współpracującym z Galaktycznym, ukazała się publikacja na temat zasad potwierdzania i uprawniania cudzoziemców do gry w polskich klubach.

„Przy analizie przepisów należy rozgraniczyć zawodników z obszaru Unii Europejskiej oraz zawodników spoza Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami PZPN do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców.

Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. Liczbę zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej mogących równocześnie występować na boisku w poszczególnych meczach określają odrębne przepisy związków piłkarskich i regulaminy poszczególnych rozgrywek.

Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry w drużynie seniorów wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika, ale dopuszcza się potwierdzenie i uprawnienie do gry w klubie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet i mężczyzn jednego zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora, czyli bez kontraktu, pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu w Polsce. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodników uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach juniorów dowolnej kategorii wiekowej.

W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, jego uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po dostarczeniu organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.

W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, pod rygorem kary dyscyplinarnej za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do gry.

Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry w drużynie seniorów wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika, ale dopuszcza się potwierdzenie i uprawnienie do gry w klubie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet i mężczyzn jednego zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora, czyli bez kontraktu, pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu w Polsce. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodników uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach juniorów dowolnej kategorii wiekowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki IV ligi lub niższych klas rozgrywkowych oraz II ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych kobiet, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim więcej niż 1 zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.

Należy także pamiętać, że zasadą jest, iż w każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie. Szczególne zasady dotyczą pozyskiwania zawodników – cudzoziemców poniżej 18 roku życia, o czym w kolejnych wpisach. „

Więcej informacji na blogu – www.prawopilkarskie.pl

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.