fbpx

Zakaz cieszenia się po strzeleniu gola. Premier League wprowadzi wiele obostrzeń

Władze Premier League chcą zabronić piłkarzom plucia na murawę, smarkania, wymiany koszulek po meczach, picia wody z tych samych butelek oraz cieszenie się z gola całym zespołem – informuje „The Telegraph”.

Powyższe zakazy mogą obowiązywać przez okres nawet 12 miesięcy, jak twierdzą angielscy dziennikarze. „The Telegraph” dotarł do źródła, które podało, że wszystkie obostrzenia zostały zawarte w siedmiostronicowym materiale.

Wprowadzenie tych zasad ma na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem. Władze Premier League i przedstawiciele klubów prowadzą rozmowy nad sposobami zapewnienie bezpieczeństwa piłkarzom. Angielskie media donoszą, że większość zawodników boi się powrotu do gry.

 

 

W najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli klubów Premier League.

Źródło: The Telegraph

Grzegorz Sawicki

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

1 komentarz na temat “Zakaz cieszenia się po strzeleniu gola. Premier League wprowadzi wiele obostrzeń”

 1. Gооd dаy! galaktycznyfutbol.pl

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl fully lеgаl?
  Wе suggеst а nеw lеgаl wаy оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +375259112693

Komentarze są zamknięte.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.