Dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w 2022 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2022 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Łączny budżet na zadania wynosi 25,95 mln zł, a wnioski należy składać do 4 stycznia 2022 roku.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 25,95 mln zł przeznacza się w 2022 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

1. zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych – łączna kwota dofinansowania – 2,1 mln zł,

2. zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania – 15,85 mln zł,

3. zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – łączna kwota dofinansowania – 8 mln zł.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

1) kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia

2) inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

3) jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Przy realizacji zadań określonych w konkursie, nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych.

Terminy i warunki realizacji zadania:

1) zadanie nr 1 – zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie) będą realizowane w terminie od 3 stycznia do 8 grudnia 2022 r.

2) zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2022 roku.

3) zadanie nr 3 – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2022 roku.

Dofinansowanie w ramach zadań nr 1-3 może być przyznane do wysokości:

a) 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,

b) 50% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przyznane w ramach dofinansowania środki mogą być przeznaczone w szczególności na:

– pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć,

– wynajem obiektów sportowych, lub zakup biletów wstępu na obiekty,

– pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,

– ubezpieczenie uczestników zajęć,

– inne koszty bezpośrednie – należy wskazać jakie (do akceptacji Ministra).

W ramach dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:

– koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,

– zakup niezbędnych materiałów biurowych,

– koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,

– opłaty za nośniki energii,

– koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,

– wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

Termin i tryb składania wniosków:

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 4 stycznia 2022 roku.

Termin rozpatrzenia wniosków:

  • dla zadania nr 1 – do 19 lutego 2022 r.,
  • dla zadania nr 2 – do 21 marca 2022 r.,
  • dla zadania nr 3 – do 21 marca 2022 r.   

Źródło: gov.pl

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.